Logo Kullanım Talimatı

1. KAPSAM:

AS KALİTE personel belgesi almaya hak kazanan kişilerin, AS KALİTE logosunu (belge sembolünü) kullanma esaslarını tanımlar.

2. SORUMLULAR:

2.1. Kalite Yönetim Temsilcisi

3. UYGULAMA:

3.1.Logo/Marka sadece belge kapsamı dâhilinde kullanılabilir.

3.2.Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3.3.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

3.4.Belgedeki logo, 30X31 mm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

3.5.Belgelendirilmiş personelin AS KALİTE logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.

3.6.Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel AS KALİTE logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

3.7 AS KALİTE logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz.

3.8 AS KALİTE logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, AS KALİTE logosu bu kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

3.9. AS KALİTE logosu, akreditasyon kurumu logosuyla ve Mesleki Yeterlilik Kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar AS KALİTE’ den temin edilmelidir.

3.10.Belgelendirilen personel akreditasyon kurumunun ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kurallarına da uyması gerekmektedir.

3.11 AS KALİTE logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

3.12. Logo/marka AS KALİTE web sitesinde yer alan AS KALİTE Logo ve Marka Tanımı’ nda belirtilen tüm şartları taşımalıdır.

3.13.Belgeli personel, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir. AS KALİTE logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, AS KALİTE logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.14.Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

3.15.Logo/marka, belgelendirilmiş personel basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet katalogu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.

3.16. AS KALİTE logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

3.17.Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

4. İlgili Dokümanlar:

  • PR-06 – Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin Prosedürü

  • R10-06- TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu Markası’nın Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

5. REVİZYON KAPSAMI

  Revizyon Takip Tablosu:

REVİZYON NO

TARİH

AÇIKLAMA

00

01.05.2018

İlk Yayın

01

26.09.2018

Unvan Değişikliği

6. DAĞITIM

DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı)

Belgelendirme Müdürü